Les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) són un valuós instrument per a l’activitat professional i empresarial. S‘agrupen en 17 famílies temàtiques i el seu objectiu és millorar la qualitat i la competitivitat dels productes i dels serveis de jardineria i paisatgisme, ajudar a establir un procés per unificar criteris, i establir un llenguatge comú dins el nostre sector. Dins les NTJ podeu trobar:

  • Definicions i terminologia (amb la col·laboració de l’TERMCAT).
  • Especificacions de productes i materials.
  • Mesures, dimensions i toleràncies.
  • Especificacions sobre mètodes i processos.
  • Procediments d’execució.
  • Regles de disseny i projecte.

El paper de l’APEVC

Les NTJ’s les va començar a redactar l’any 1992 el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (COETAPAC). Posteriorment, l’any 2002, el mateix col·legi va crear la Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana amb aquesta mateixa finalitat.

L’any 2010 el col·legi ha voler obrir a altres entitats afins la possibilitat de formar part de la fundació i al mateix temps donar-li un nou impuls.

Des de la junta de l’APEVC vam considerar que les NTJ’s són una eina útil per l’objectiu de la nostra associació: la millora dels espais verds de Catalunya. És per aquest motiu que vam decidir formar part de la fundació i implicar-nos-hi.

La fundació refundada

La fundació canvia d’estatuts, de patrons, de nom i d’estructura. Els nous patrons són el Col·legi, el Gremi de Jardineria de Catalunya i l’APEVC. El nou nom és FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE.

Vols participar?

Per participar-hi cal contactar directament amb el grup en el qual s’estigui interessat
o comunicar-ho a través del correu electrònic: correu@apevc.org